OIKO is a communications agency that creates creative solutions that engage, position and mean something in people's lives and everyday life.
BETINGELSER


Betingelser

Henvendelser og tilgjengelighet
Henvendelser skal skje via en av følgende kanaler:

OIKO AS, Solsiden 3A, 4950 Risør, Norway

- Org. nummer: 952 866 230
- Telefon: 91871928
- E-post: support@oiko.no
- Dedikert konsulent ved oppdrag

Tjenester er tilgjengelig i normal arbeidstid man-fre 08:00 – 16:00 med unntak av offentlige helligdager og fellesferie.

Behandling av henvendelser
Alle henvendelser blir:
- mottatt og registrert i Leverandørens system, og kunden mottar bekreftelse på mottatt henvendelse
- kategorisert som:

  1. brukerstøtte
  2. oppdrag
  3. håndtering av feil

1. Brukerstøtte
Brukerstøtte belastes påløpte kvarter (15 min).

2. Oppdrag

Oppdrag er løpende regningsavtale og kategoriseres som:
Spesifisert: Oppdraget har spesifikasjon (Brief) som danner grunnlaget for estimat og godkjenning av leveransen.

Uspesifisert: Oppdraget har ikke spesifikasjon som danner grunnlaget for estimat og godkjenning av leveransen.

Faste oppdrag: Oppdraget er definert med bestemte rammer – løper til oppsigelse med månedlig beløp.


Estimat/budsjett

Estimat gjenspeiler informasjon mottatt i det tidspunktet anslaget ble gitt. Ved ny informasjon, kan estimatet bli endret, oppover eller nedover. Dersom endringer i estimat oppstår, vil kunden bli varslet i en endringsmelding.


Løpende regningsavtale

Løpende regningsavtale er løpende timer med mindre annet er skriftlig avtalt. Løpende timer kan settes med maks antall timer pr. oppdrag eller etter avtale.


Endringsmelding

Endringsmelding varsler kunden om endringer i forhold til oppdrag. Prosedyrer for endringsmeldinger og samhandling kan spesifiseres i utvidet Kundespesifikt tjenestenivå.

3. Håndtering av feil
Hvis ikke annet er avtalt, benyttes følgende definisjon av feil:
- Feil i kundespesifikk leveranse dekkes i garantiperioden.
- Feil i Standard programvare dekkes gjennom programvarens lisensavtale mellom rettighetshaver og kunde.

A = Kritisk feil
Feil som medfører at nettside eller funksjoner ikke virker, at data går tapt, eller at andre funksjoner som etter en objektiv vurdering er kritiske for Kunden, ikke virker som beskrevet. Dokumentasjonen er så ufullstendig eller misvisende at Kunden ikke kan bruke utstyret eller programvaren eller vesentlige deler av det.

B = Alvorlige feil
Feil som fører til at funksjoner som, ut fra en objektiv vurdering, er viktige for Kunden, ikke virker som beskrevet, og som det er tids- og ressurskrevende å omgå.

C - Mindre alvorlige feil
Feil som fører til at enkeltfunksjoner ikke virker som avtalt, men som Kunden relativt lett kan omgå.

Priser
Timepris kroner 1 200,-

Retainer avtale
Kunder med avtale følger priser oppgitt i spesielle betingelser – som går foran generelle betingelser.

Oppsigelse / forhandling

Avtaler gjelder fra oppstartstidspunkt til avtalen sies opp av en av partene. Oppsigelse eller varsling om endring/forhandling av avtalen må gjøres med 3 måneders varsel. 

Vederlag og betalingsbetingelser

Kunder uten avtale følger standard timepris kroner 1 200,-, og kunder med avtale følger timepris oppgitt under Spesielle betingelser. Betaling 14 dager netto fra fakturadato. Innkjøp eller bruk av 3.-partsleverandør oppgis spesifisert i forhold til avtalt oppdrag, og kommer i tillegg. Oppdrag med godkjent fastpris eller estimat kan faktureres etter følgende intervall:
- 50% ved oppstart
- 30% ved leveranse
- 20% ved godkjent leveranse
Alle priser er oppgitt i Norske kroner og eksklusive merverdiavgift.

Estimat, Pristilbud og Oppdrag

Pristilbud (fastpris, estimat) er gyldig i 30 dager fra tilbudsdato.
Hvis oppdraget starter senere enn 90 dager fra tidspunktet prisene ble gitt, kan prisene endres.
Hvis oppdraget avsluttes før ferdigstillelse, faktureres 50% av gjenstående oppdragssum.
Alle oppdrag med korrekturarbeid er det inkludert 2 korrekturrunder.

Møter reise

Møter, utlegg, inklusive reise- og diettkostnader dekkes av kunde ihht statens særavtaler.

Reklamasjon
Reklamasjoner må skje senest 30 dager fra fakturadato.

Immaterielle Rettigheter 

Immaterielle rettigheter og andre utkast er Leverandørens sin eiendom til endelig faktura er betalt.

Montering/installasjon av hardware/software utover estimat/pristilbud (dersom dette ikker er oppgitt)
 
Standard løpende timepris er kr 1 200,- per time. Oppmøte/kjøring kr 900,-. Kjøring etter statens satser for kjøregodtgjørelse kommer i tillegg.

Force majeure

Ved årsaker utenfor OIKO sin kontroll, naturkatastrofer, force majeure, hacking påtar ikke Leverandøren seg noe ansvar for tap som kunde måtte lide som følge av nedetid på nettsider, vår forsinkede/manglende levering.

Garantiperiode Utvikling / Digitale tjenester

Standard garantiperiode er tre (3) uker etter ferdigstillelse hvis ikke noe annet er avtalt. Feilretting etter garantiperiode belastes løpende hvis ikke annet er avtalt. Garantiperiode frafalles dersom oppdraget er uspesifisert.

For tjenester eller programvare som benytter Nettlesere, gjelder nettlesere oppgitt i kundens avtale med Rettighetshaver.

Referanse og taushetsplikt

Leverandøren har rett til offentlig å referere til Kundens valg av Leverandørens tjenester. Leverandøren kan uten skriftlig godkjennelse fra kunden, offentlig referere til den løsning eller tjenester som innføres, samt publisere en overordnet beskrivelse av Kundens argumenter for valg leverandør, og den forventede nytteverdien leveransen vil ha for Kunden. Kunden og Leverandøren forplikter seg til ikke uberettiget å utlevere følsom informasjon om hverandre til utenforstående. Som konfidensiell informasjon anses ikke opplysninger som allerede er blitt alminnelig kjent eller rettmessig mottas fra tredjemann. Taushetsplikt forøvrig skal reguleres i særskilt avtale.

Rettigheter til originalfiler

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt med Kunden vil alle rettigheter til originalfiler utviklet for Kunde ligge hos opphavsmannen (Leverandøren). Ønsker kunden full bruks- og endringsrett av originalfiler kan man med avtale og honorar få utlevert disse. Honorar skal samsvare med hensikt og omfang av filenes videre bruk. Ved avtale om overføring av originalfiler til kunde opphører Leverandørens ansvar i forhold til oppbevaring, lagring og gjenbruk der filene inngår som en del av en samlet fremstilling – f.eks. en annonse eller trykksak. Materiell fra 3. parts leverandører (bilder, illustrasjoner, skrifttyper m.m.) kan ikke videreføres til kunde av lisensmessige årsaker. Dersom Kunden selv har lisens til bruk av 3. parts innholdet må dette opplyses. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å gjøre avtale om bruksrett for originalfiler.

Digital markedsføring

Digital markedsføring har en timepris på 1200 kr. Mediekjøp faktureres på forskudd, og annonsering startes ikke før fakturaen er innbetalt. Dersom det ikke er avtalt betaling for ad ops mv., går 30 % av budsjettet til å dekke dette. For mediekjøp under 25 000 kr per måned benyttes mediekjøpspakker med egne priser. Leverandør oppretter egne mediekjøpskontoer, og kunden har normalt ikke eierskap eller tilgang til disse.

Ansvar og Ansvarsfraskrivelse

Leverandøren vil gjøre rimelige anstrengelser for å sikre at nettsider/nettbutikk fungerer som forventet. Likevel kan Leverandøren ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som oppstår som følge av tekniske feil, virus, hacking eller andre uforutsette hendelser som er utenfor Leverandørens kontroll.

Siste oppdatert: 24. mai 2023.

© Copyright 2022 - OIKO AS - All Rights Reserved
© Copyright 2022 - OIKO AS - All Rights Reserved
envelopephone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram